Protokoll fra generalforsamling i Telemark Fuglehund klubb 25. februar 2020

Pizzafjoset Bø i Telemark
Til stede 23 medlemmer inkludert styret

Dagsorden:
1. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsberetning
3. Regnskap i revidert stand med revisors beretning
4. Innkomne forslag
5. Årskontingent for neste år
6. Budsjett for neste år (2020)
7. Valg av styre
8. Valg av revisor
9. Valg av valgkomite

Leder Karl Andre Evensen åpnet møte med å ønske alle velkommen. Det ble som alltid avholdt 1 minutts stillhet for de av TFK`s medlemmer som hadde gått bort i løpet av året.

Det var ingen kommentarer til innkalling og dagorden.

Sak 1: - Valg av dirigent, referent samt 2 personer til å underskrive protokollen
Dirigent ble Sigmund Sollid, referent Jørn Paulsen. Elmar Malmgren og Jon Herum underskriver protokollen.

Sak 2: - Årsberetning
Sigmund Sollid leste årsberetningen fra styret for året 2019 med følgende hovedpunkter;
- Styrets sammensetning
- Økonomi
- Medlemsutvikling
- Hedersmenn i TFK
- Tildelinger;
Televasen for året 2019 tildeles NUCH IS Sjøsprøytens Loke med oppnådde 80 poeng E/F Jørn Erik Navjord
Championatvaser tildeles NUCH IS Sjøsprøytens Loke E/F Jørn Erik Navjord
samt NUCH Troll-leikens Tiril v Sven Tore Kittilsen / Katrin Gonsholt
De respektive eiere møtte frem for å motta vase. TFK gratulerer alle !
- Styrets arbeid som gjennom året har hatt fokus på å opprettholde en høy aktivitet i klubbens regi og et variert tilbud til klubbens medlemmer – inkludert ønske om å tilrettelegge for rekruttering av nye medlemmer.

Sak 3: - Regnskap i revidert stand med revisors beretning.
Kasserer Janne Karlsen gikk gjennom de viktigste postene og nærmere detaljer ved disse.
Regnskapet viser både et solid overskudd og en betydelig egenkapital.
Nytt av året er at tidligere øvre- og nedre avdelingers egenkapital/bankbeholdninger nå føres direkte til foreningens egenkapitalkonto.
Det ble stilt spørsmål om innestående kapitalbeholdning gir maksimal renteuttelling – styret ved kasserer anbefales å ta dette opp med foreningens bankforbindelse Drangedal Sparebank – som også yter et betydelig kontanttilskudd til foreningen som sponsor.

Generalforsamlingen gir anbefalinger om en aktiv nedskriving av aktiva (spesielt nevnes premieskap med premier) i år med god totaløkonomi – styret/kasserer vil arbeide videre med dette.

Revisor leste deretter opp revisjonsberetningen og berømmet kasserer for et nøyaktig og oversiktlig ført regnskap – som med dette ble godkjent.

Sak 4: - Innkomne forslag. Det var i år ikke kommet inn forslag til behandling av generalforsamlingen.

Sak 5: - Årskontingent. Styret anbefaler at årskontingenten for 2020 holdes uendret og får tilslutning til dette av generalforsamlingen.
Sak 6: - Budsjett for 2020. Budsjettet for 2020 speiler regnskapet for 2019
Styret vil arbeide videre med nedskrivningstekniske momenter som kommenter under punkt regnskap.
Videre fremkommer det en egen budsjettpost øremerket rekrutteringsarbeid mot nye medlemmer – dette for å synliggjøre styrets prioritering av dette i det kommende året.

Sak 7: - Valg av styre
Valgkomitéens leder, Håvard Pavelsen redegjorde for valgkomitéens arbeid og forslag til nytt styre. Følgende ble foreslått av valgkomitéen:

Leder: Karl Andre Evensen, gjenvalg -1 år
Nestleder: Terje Hessevik, gjenvalg -1 år
Kasserer: Janne Karlsen, gjenvalg - 1år
Sekretær: Jørn Paulsen nyvalg - 2 år
Styremedlem: Bjørg Susanne F. Navjord - ikke på valg - til 2021
Styremedlem: Sven Tore Kittilsen – ikke på valg - til 2021
Styremedlem: Per Zakariassen – ikke på valg - til 2021
Vara: Svein Borgen – gjenvalg 1 år
Vara: Trond Sem - nyvalg 1 år


Sak 8: - Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling:

Revisor: Sigmund Sollid – ikke på valg - til 2021
Vararevisor: Finn Nygård - gjenvalg - 1år
Sak 9: - Valg av valgkomité
Valgkomitéens innstilling:

Leder: Stein Helge Østerli – nyvalg 2 år
Medlem: Halvor Ramtoft – nyvalg - 2 år
Medlem: Arne Abel Lunde – ikke på valg - til 2021

Valgkomitéens forslag for så vel styre, revisor samt valgkomite ble vedtatt med akklamasjon.

Det ble kommentert at tidsintervallene knyttet til enkelte aktuelle valg dette året avviker fra det som kommer frem av foreningens lover – bakgrunnen for dette ble forklart av leder og referer seg kun til årets gjenvalg av kasserer.
Etter at valget og den formelle del av generalforsamlinga var over, ble det delt ut blomster og takk til den av styremedlemmene som nå går ut – Kyrre Rørstad.

Kyrre Rørstad og Svein Borgen ble hedret med tildeling av TFK`s gullmerke og begge ble av lederen rost og takket for svært lang og betydelig innsats for TFK.

Referent Jørn Paulsen
Bø i Telemark 25.02.2020

Sign: Elmar Malmgren

Sign: Jon Herum