Lover for Telemark Fuglehundklubb  stiftet 27. januar 1946.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 27.januar 1946 med senere endringer, senest av generalforsamlingen i 2013.

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ]

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Telemark Fuglehundklubb, og forkortes til TFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Telemark.

Klubben er organisert i avdelinger. Avdelingene skal arbeide med klubbens interesser på i overensstemmelse med Generalforsamlingens beslutninger og styrets retningslinjer.

Klubben har verneting i Skien.

§1-2 Formål

TFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Telemark Fuglehundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Generalforsamlingen

- Ekstraordinær generalforsamling

- Styret

- Valgkomite

- Avdelingenes arbeidsutvalg.

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

Styret kan foreslå for Generalforsamlingen å utnevne æresmedlemmer blant medlemmer som i særlig grad har markert seg i forhold klubbens virke. Forslag til æresmedlem sendes gjennom styret. Oppnår forslaget 2/3 flertall i styret, skal saken behandles på førstkommende Generalforsamling. Tildeling av æresmedlemskap krever ¾ flertall. Det voteres uten debatt.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet spesielt stor innsats i forhold til klubbens virke og/eller formål. Disse tildeles klubbens gullmerke.

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens Generalforsamling.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte TFK’s, FKF’s og NKK’s virksomhet samt å følge TFK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Klubbens geografiske avdelinger skal avholde egne årsmøter som skal godkjenne avdelingenes årsberetninger, regnskap og velge avdelingenes arbeidsutvalg som minst skal bestå av leder, sekretær, kasserer og styremedlem.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på Generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

På klubbens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Generalforsamlingens dato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinær Generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning                                             

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingens oppgaver er:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.

h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år

i) Velge:

- Leder for 1 år

- Nestleder for 1 år

- Kasserer for 2 år

- Sekretær for 2 år

- Styremedlemmer velges etter forslag fra de respektive avdelingenes årsmøter. Disse fungerer også som avdelingenes ledere.

- Revisor med vararevisor for 2 år.

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år samt en vararepresentant for  1 år.

- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

- Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen også ved valg.

- Oppretter Generalforsamlingen ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Generalforsamlingen i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis Generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under Generalforsamlingen, også ved valg.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:

- lede klubben mellom Generalforsamlingene

- avholde Generalforsamling

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen

- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

- velge/oppnevne medlemmer til underutvalg

 

Kap. 5 Generalforsamlingvalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKF’s styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKK’s lover § 6-1.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben har helt siden starten vært organisert i tre avdelinger: Øvre -, Midtre - og Nedre avdeling. Disse er lokalisert til henholdsvis Rjukan, Notodden og Skien. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Kirkebakken 46
3830 Ulefoss