Saker til Generalforsamlingen i Bø 26.02.19 kl. 19.00
I tillegg til ordinære årsmøte saker. 
 
Vedlagt forslag til TFK,s ny lover.
Dette som følge av vedtak i RS 18.12.18 (utdrag her)
 
Ny lovmal - nødvendig med endringer
På siste RS ble det besluttet ny lovmal for både klubber og forbund. Det er noen viktige endringer bla knyttet til at disiplinærsystemet i NKK er endret, flertallsbestemmelsene og «benkeforslag» ved valg. Blant annet innebærer endret ordlyd knyttet til disiplinærsystemet at alle klubber må foreta noen endringer i sine lover. I og med at det må foretas endring har vi endret lovmalen i samsvar med NKKs lovmal, brukt samme ordlyd, selv om det ikke er noen realitetsendring. Det er rett og hensiktsmessig at vi legger til grunn samme ordlyd som i NKKs lovmal. Derfor må det foretas noen flere endringer enn strengt tatt nødvendig ut fra realiteten.
 
Styrets innstilling:
Nye lover for TFK vedtas slik innstillingen fremgår
 
Innkommet forslag:
Forslag til Generalforsamlingen TFK 2019 :
TFK er organisert slik at det krever mange tillitsvalgte for å dekke alle stillinger. Det merkes da valgkomiteen sliter med å sette en komplett organisasjon. Klubben består nå av Hovedstyre og 3 avdelinger. Øvre, midtre og nedre avdeling.
Hovedstyre består av Leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 representant fra hver avdeling. Dette er et stort antall ressurser som kanskje er i dagens situasjon unødvendig. All kommunikasjon skjer stort sett på e-mail og andre media.
Avdelingene nedlegges og
styret utvides m/ 3 styremedlemmer.
Styret vil da bestå av 7 medlemmer.
Med hilsen
Sven Tore Kittilsen.
 

Styrets innstilling:
Forslaget om nedleggelse av avdelingene vedtas.
Nedre avdeling som nylig har hatt årsmøte og valgt styre, fungerer som avdeling inntil videre men nedlegges senest når Generalforsamlingen for TFK avholdes i 2020.
Den organisasjonsmessige endringen ivaretas og er innarbeidet i forslaget til endringer av klubbens lover. Oppgavene fordeles i styret i tillegg til det ansvar og fullmakt som klubbens lover i «§ 4-3 Styrets oppgaver» beskriver med bl.a. adgang til å oppnevne medlemmer også utenfor styret til komiteer og utvalg til ulike oppgaver og aktiviteter.
 
 
Hilsen Styret
 
 
 
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien